Wygraj dla "Orłów" dofinansowanie zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego

Do połowy czerwca trwa głosowanie na zadania finansowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Nasz klub stara się o środki na zajęcia badmintona, pływania, łyżwiarstwa szybkiego i siatkówki.

O środki dla naszych najmłodszych sekcji : tenisa stołowego i ziemnego oraz szachów powalczymy za rok, a dziś prosimy wszystkich członków i sympatyków UKS Orły o wsparcie zajęć najstarszych sekcji. Pozyskane fundusze wrócą do Was i Waszych dzieci w formie ciekawych zajęć rozgrywanych na profesjonalnych obiektach i z użyciem dobrego sprzętu sportowego. Wystarczy wypełnić formularz poparcia (imię i nazwisko, numer PESEL i podpis). Głos ma każdy, kto ukończył 16 lat.

Karta do głosowania w 6.edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

PESEL

IMIĘ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZWISKO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWIAT ZAMIESZKANIA – NALEŻY WYBRAĆ JEDEN WŁAŚCIWY WSTAWIAJĄC ZNAK „X”

Region Krakowski Obszar Metropolitarny

 • m.Kraków
 • krakowski(bez m. Kraków)
 • miechowski
 • olkuski

Region Małopolska Południowa

 • gorlicki
 • limanowski
 • m.Nowy Sącz
 • nowosądecki(bez m. Nowy Sącz)
 • nowotarski
 • tatrzański

Region Małopolska Zachodnia

 • chrzanowski
 • myślenicki
 • oświęcimski
 • suski
 • wadowicki

RegionTarnowski

 

 • bocheński
 • brzeski
 • dąbrowski
 • proszowicki
 • m. Tarnów
 • tarnowski(bez m.Tarnów)
 • wielicki

Pole nieobowiązkowe

ADRESE-MAIL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYBIERAM ZADANIE OGÓLNOWOJEWÓDZKIE:

KOD ZADANIA

NAZWA ZADANIA

 

 

 

 

 

 

WYBIERAM ZADANIE REGIONALNE:

KOD ZADANIA

NAZWA ZADANIA

 

M

 

P

 

D

 

3

 

3

 Prowadzenie zajęć sportowych z badmintona, siatkówki, pływania i łyżwiarstwa   
 szybkiego dla mieszkańców Powiatu Tatrzańskiego.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31- 156 Kraków. Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

DanebędąprzetwarzanewceluprzeprowadzeniaprocedurygłosowaniawBudżecieObywatelskimWojewództwaMałopolskiego orazotrzymywaniainformacjiodziałaniachpodejmowanychwzwiązkuzBudżetemObywatelskimWojewództwaMałopolskiego (wprzypadkupodaniaadresue-mail).Podstawąprzetwarzaniadanychjestart.6ust.1lit.e)RODO1-przetwarzaniejestniezbędnedo wykonaniazadaniarealizowanegowinteresiepublicznym,którymjestRealizacjaBudżetuObywatelskiegoWojewództwaMałopolskiego             w oparciu o art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie Województwa.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa uregulowane w RODO: prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), prawo sprostowania danych (art. 16 RODO), prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), chyba, że zachodzi przypadek, o którym mowa           w art. 17 ust. 3 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).

PEŁNATREŚĆOBOWIĄZKUINFORMACYJNEGOZNAJDUJESIĘ:nastroniewww.bo.malopolska.plpoprawejstroniewsekcji

„pobierz”oraznaurnachdogłosowania.

OŚWIADCZENIE

 • Oświadczam, iż jestem uprawniony/a do udziału w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego poprzez fakt bycia mieszkańcem regionu Województwa Małopolskiego, którego dotyczy zadanie, na które oddałem/łam głos oraz że ukończyłem/łam 16 lat.
 • Oświadczam,iżwszystkiepodaneprzezemnienakarciedogłosowaniainformacjesązgodnezaktualnymstanemprawnym i faktycznym.
 • Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego i akceptuję jego treść.

PODPIS

GŁOSUJĄCEGO:

 

Aby głos został uznany za ważny należy podpisać powyższe oświadczenie

                                                                           

 

 
 
 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Informacja o zasadach głosowania:

 

 1. Aby zagłosować w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego wystarczy mieć ukończony 16 rok życia i mieszkać w Małopolsce. Nie trzeba posiadać meldunku w Województwie Małopolskim.
 2. Głosować można:
  • Elektronicznie na stronie internetowej:www.bo.malopolska.pl,
  • poprzez wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do jednej z urn zlokalizowanych w punktach głosowania ustalonych przez Zarząd Województwa Małopolskiego,
  • korespondencyjnie poprzez przesłanie karty do głosowania z dopiskiem „Budżet Obywatelski” na adres: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków; Agend Zamiejscowych w: Oświęcimiu (ul. Górnickiego 1, 32-600 Oświęcim), Tarnowie (al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów), Miechowie (ul. Warszawska 10, 32-200 Miechów), Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz), Nowym Targu (al. 1000-lecia 44, 34-400 Nowy Targ), Zakopanem (ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane). Uwaga: decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego lub jednej z Agend Zamiejscowych.
 3. Wgłosowaniukorespondencyjnymmożnawjednejprzesyłcepocztowejprzesłaćwięcejniżjednąwypełnionąkartę dogłosowaniapod warunkiem,żekażdazprzesłanychkartzostałapodpisanawłasnoręcznie przezosobęgłosującą (osobę,którejdaneosobowezostałyumieszczonenakarcie)orazzostałazabezpieczonaprzedprzetwarzaniem danychosobowychprzezosobydotegonieupoważnione.
 4. Każdy mieszkaniec województwa, o którym mowa w pkt1, może oddać dwa głosy:
 1. Jeden na zadanie regionalne,
 2. Jeden na zadanie ogólnowojewódzkie.
 1. Na zadanie zgłoszone w danym regionie może głosować jedynie mieszkaniec zamieszkujący dany region, którego zadanie dotyczy.
 2. Na zadanie ogólno wojewódzkie może głosować każdy mieszkaniec województwa.
 3. Wprzypadkuoddaniaprzezmieszkańcawojewództwadwóchlubwięcejgłosównazadaniaogólnowojewódzkie, wszystkie te głosy zostaną unieważnione. Głos oddany na zadania regionalne – o ile jest oddany prawidłowo – pozostaje ważny.
 4. W przypadkuoddaniaprzezmieszkańca województwa dwóchlub więcej głosówna zadaniaregionalne,wszystkiete głosyzostanąunieważnione.Głosoddanynazadanieogólnowojewódzkie–oilejestoddanyprawidłowo–pozostaje ważny.
 5. Dopuszczalne jest głosowanie hybrydowe tj. oddanie głosów z wykorzystaniem dwóch sposobów spośród wskazanych w pkt 2.
 6. W przypadku, kiedy mieszkaniec oddał głos na zadanie z regionu, w którym nie mieszka, głos uznaje się za nieważny.

 

 

Pamiętaj!

 

 1. Aby Twój głos był ważny zagłosuj:
  1. Za pośrednictwem papierowej karty do głosowania: od dnia 15 maja 2023r. do dnia 16 czerwca 2023  
  2. Za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania: od dnia 15 maja 2023r. do dnia 18 czerwca 2023r.
 2. Głosy oddane przed i po terminie głosowania będą uznane za nieważne.
 3. Wpisz na karcie do głosowania kod i nazwę zadania(z listy zadań dopuszczonych do głosowania). Podaj numer PESEL oraz wybierz swój (jeden) powiat zamieszkania.
 4. Własnoręcznie podpisz zawarte na karcie do głosowania oświadczenie.


powrót